S136.GUYLE
S134-Capote
Link: haitac.hotro
Hotline:

Máy chủ

Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 NganChi.s99 142
2 vTღBalze.s99 139
3 BlazeღLaw.s100 131
4 Aokiji.s99 126
5 Zizou.s108 126
6 BlazeღKid.s102 125
7 Mepoo.s99 125
8 chandler.s99 125
Vị trí Tên nhân vật Điểm
1 NganChi.s99 3522093
2 BlazeღLaw.s100 2897575
3 vTღBalze.s99 2874756
4 BlazeღKid.s102 2867117
5 Zizou.s108 2725434
6 baby.s105 2719778
7 BlazeღBưởi.s99 2648524
8 BaBy.s102 2639561
Vị trí Tên nhân vật Top
1 vTღBalze.s99 1
2 NganChi.s99 2
3 BlazeღLaw.s100 3
4 Zizou.s108 4
5 Aokiji.s99 5
6 BlazeღKid.s102 6
7 Mepoo.s99 7
8 BlazeღChip.s99 8