S147.FUKURO
S145.MISSGOLDENWEEK
Link: haitac.hotro
Hotline:

Máy chủ

Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 NganChi.s99 152
2 vTღBalze.s99 150
3 BlazeღLaw.s100 141
4 Aokiji.s99 137
5 chandler.s99 136
6 Zizou.s108 136
7 Mepoo.s99 135
8 BlazeღKid.s102 135
Vị trí Tên nhân vật Điểm
1 NganChi.s99 4490823
2 BlazeღLaw.s100 4075026
3 vTღBalze.s99 3811557
4 Zizou.s108 3770617
5 BlazeღKid.s102 3751320
6 Aokiji.s99 3554730
7 baby.s105 3541339
8 Mepoo.s99 3487273
Vị trí Tên nhân vật Top
1 vTღBalze.s99 1
2 NganChi.s99 2
3 Aokiji.s99 3
4 BlazeღLaw.s100 4
5 Zizou.s108 5
6 Mepoo.s99 6
7 BlazeღKid.s102 7
8 baby.s105 8