S140.GIN
S138.Maya
Link: haitac.hotro
Hotline:

Máy chủ

Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 NganChi.s99 145
2 vTღBalze.s99 143
3 BlazeღLaw.s100 133
4 Aokiji.s99 129
5 Zizou.s108 128
6 BlazeღKid.s102 128
7 chandler.s99 128
8 Mepoo.s99 127
Vị trí Tên nhân vật Điểm
1 NganChi.s99 3788832
2 BlazeღLaw.s100 3179247
3 vTღBalze.s99 3106029
4 BlazeღKid.s102 3102283
5 Zizou.s108 2971142
6 baby.s105 2927488
7 Mepoo.s99 2866906
8 Aokiji.s99 2841960
Vị trí Tên nhân vật Top
1 BlazeღLaw.s100 1
2 NganChi.s99 2
3 vTღBalze.s99 3
4 Zizou.s108 4
5 BlazeღKid.s102 5
6 Aokiji.s99 6
7 baby.s105 7
8 GàLửa.s99 8