S144.KAMAKIRI
S142.MOMONGA
Link: haitac.hotro
Hotline:

Máy chủ

Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 NganChi.s99 148
2 vTღBalze.s99 146
3 BlazeღLaw.s100 137
4 Aokiji.s99 132
5 Zizou.s108 132
6 chandler.s99 132
7 BlazeღKid.s102 131
8 Mepoo.s99 131
Vị trí Tên nhân vật Điểm
1 NganChi.s99 4149702
2 BlazeღLaw.s100 3650702
3 vTღBalze.s99 3454459
4 BlazeღKid.s102 3439637
5 Zizou.s108 3339849
6 baby.s105 3238219
7 Mepoo.s99 3172202
8 Aokiji.s99 3162792
Vị trí Tên nhân vật Top
1 vTღBalze.s99 1
2 NganChi.s99 2
3 BlazeღLaw.s100 3
4 Zizou.s108 4
5 BlazeღKid.s102 5
6 Aokiji.s99 6
7 Mepoo.s99 7
8 BlazeღChip.s99 8