S136.GUYLE
S134-Capote
Link: haitac.hotro
Hotline:

Máy chủ

Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 NganChi.s99 143
2 vTღBalze.s99 140
3 BlazeღLaw.s100 131
4 Aokiji.s99 126
5 Zizou.s108 126
6 BlazeღKid.s102 126
7 Mepoo.s99 125
8 chandler.s99 125
Vị trí Tên nhân vật Điểm
1 NganChi.s99 3555125
2 BlazeღLaw.s100 2922135
3 BlazeღKid.s102 2899210
4 vTღBalze.s99 2893820
5 Zizou.s108 2747702
6 baby.s105 2736667
7 Mepoo.s99 2664499
8 BlazeღBưởi.s99 2656881
Vị trí Tên nhân vật Top
1 vTღBalze.s99 1
2 NganChi.s99 2
3 BlazeღLaw.s100 3
4 Zizou.s108 4
5 Aokiji.s99 5
6 BlazeღKid.s102 6
7 Mepoo.s99 7
8 GàLửa.s99 8