S159.BRINDO
S157.STANSEN
Link: haitac.hotro
Hotline:

Máy chủ

Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 vTღBalze.s99 158
2 NganChi.s99 157
3 BlazeღLaw.s100 147
4 Aokiji.s99 145
5 chandler.s99 143
6 BlazeღKid.s102 142
7 Zizou.s108 142
8 Mepoo.s99 142
Vị trí Tên nhân vật Điểm
1 NganChi.s99 5227068
2 BlazeღLaw.s100 4726726
3 vTღBalze.s99 4548351
4 BlazeღKid.s102 4419846
5 Zizou.s108 4407752
6 Aokiji.s99 4283054
7 baby.s105 4228013
8 Mepoo.s99 4102680
Vị trí Tên nhân vật Top
1 vTღBalze.s99 1
2 NganChi.s99 2
3 Aokiji.s99 3
4 Zizou.s108 4
5 BlazeღLaw.s100 5
6 BlazeღKid.s102 6
7 Mepoo.s99 7
8 GàLửa.s99 8