S144.KAMAKIRI
S142.MOMONGA
Link: haitac.hotro
Hotline:

Máy chủ

Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 NganChi.s99 149
2 vTღBalze.s99 147
3 BlazeღLaw.s100 138
4 Aokiji.s99 133
5 chandler.s99 133
6 Zizou.s108 133
7 BlazeღKid.s102 132
8 Mepoo.s99 132
Vị trí Tên nhân vật Điểm
1 NganChi.s99 4226541
2 BlazeღLaw.s100 3743643
3 vTღBalze.s99 3524280
4 BlazeღKid.s102 3512817
5 Zizou.s108 3421832
6 baby.s105 3302643
7 Aokiji.s99 3244277
8 Mepoo.s99 3236786
Vị trí Tên nhân vật Top
1 NganChi.s99 1
2 BlazeღLaw.s100 2
3 vTღBalze.s99 3
4 Zizou.s108 4
5 BlazeღKid.s102 5
6 Aokiji.s99 6
7 Mepoo.s99 7
8 BlazeღBưởi.s99 8