S142.MOMONGA
S140.GIN
Link: haitac.hotro
Hotline:

Máy chủ

Vị trí Tên nhân vật Cấp độ
1 NganChi.s99 148
2 vTღBalze.s99 146
3 BlazeღLaw.s100 136
4 Aokiji.s99 132
5 Zizou.s108 132
6 chandler.s99 131
7 BlazeღKid.s102 131
8 Mepoo.s99 131
Vị trí Tên nhân vật Điểm
1 NganChi.s99 4108176
2 BlazeღLaw.s100 3588983
3 vTღBalze.s99 3415058
4 BlazeღKid.s102 3407404
5 Zizou.s108 3298546
6 baby.s105 3208728
7 Mepoo.s99 3137479
8 Aokiji.s99 3132254
Vị trí Tên nhân vật Top
1 vTღBalze.s99 1
2 NganChi.s99 2
3 BlazeღLaw.s100 3
4 Zizou.s108 4
5 Aokiji.s99 5
6 BlazeღKid.s102 6
7 Mepoo.s99 7
8 BlazeღChip.s99 8